Απόφαση Οικονομική Επιτροπής 154/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
154/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-06-16 04:49
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας
οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών
εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων. Συγκρότηση Επιτροπής.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

1. Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας "Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών
συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων", κατόπιν
διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά μονάδα (σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 86 και 117 του Ν. 4412/2016).
2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 19/2020 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης με τίτλο «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών και υλικών
συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων» για την
εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας, για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την
ημερομηνία καταχώρησης της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., ενδεικτικού προϋπολογισμού
#74.400,00# €, με όριο πληρωμής για το 2020 το ποσό των #54.000,00# €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), καθώς και τους όρους διακήρυξης

2020-06-16T04:49:21+00:00 Ιούνιος 16th, 2020|
Back