Απόφαση Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας 4/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
4/2020
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-02-18 06:39
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου
διάρκειας σε Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί ο κ. VESHU IONEL επί της Ελ. Βενιζέλου 40 στο Λουτράκι.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  – Ο μ ό φ ω ν α 

 

Χορηγεί στον κ. VERSU IONEL άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου διάρκειας, για το Κ.Υ.Ε. επί της Ελ. Βενιζέλου 40 στο Λουτράκι σύμφωνα με την από 06-02-2020 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου μας. 

Η εν λόγω χρήση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4442/16, της αριθμ. 3/95 Αστυνομικής Διάταξης, όπως ισχύει, της αριθμ. Α5/3010/85 Υγειονομικής Διάταξης και της υπ’ αριθμ. 149/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

2020-02-21T02:41:27+00:00 Φεβρουάριος 18th, 2020|
Back