Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 5/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
5/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-05-27 03:30
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2019.

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

 • Συντάσσει Έκθεση Πεπραγμένων και αποτυπώνει τις ενέργειες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2019, ανά τομέα αρμοδιότητάς της, ως εξής:

 

Α. Άδειες καταστημάτων – άδειες λειτουργίας μουσικής

 1. i) Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1Αi) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 κι αυτές του άρθρου 84 του N. 4555/18 (οι οποίες αντικατέστησαν εκείνες του άρθρου 83 του Ν. 3852/2010), για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων, μεταξύ αυτών και για την προέγκριση ίδρυσης ψυχαγωγικών παιδειών (σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν. 3463/2006).  

Δυνάμει των ανωτέρω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε την κάτωθι απόφαση :

 

 1. Απόφαση υπ’ αριθμ. 33/2019 με θέμα: “Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης ψυχαγωγικών παιδειών σε κοινόχρηστο χώρο εντός του παραλιακού πάρκου Λουτρακίου, περιορισμένης διάρκειας” – Χορηγεί  στον κ. Ράλλη Αντώνιο την προέγκριση

 

 1. ii) Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής (παράταση)

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1Aiii) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, και με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του ίδιου Νόμου (όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 84 του N. 4555/18) για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής (και συγκεκριμένα για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής).

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής στα πλαίσια άσκησης της ανωτέρω αρμοδιότητας έλαβε υπόψη της τις εισηγήσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης), την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και την Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Δυνάμει των ανωτέρω, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε την κάτωθι απόφαση:

 

 1. Απόφαση υπ’ αριθμ. 16/2019 με θέμα: “Χορήγηση ή μη στον κ. Κόλλια Θεόδωρο άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής, αορίστου διάρκειας, για Κ.Υ.Ε. στην παραλία “Αλμύρα” του οικισμού Σχίνου της Τ.Κ. Πισίων” – Χορηγεί την άδεια παράτασης

 

 1. Ανάκληση ή οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1Aii)  του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010,  είναι αρμόδια για την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, αρμοδιότητας του Δήμου, αλλά και της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρων (σχετ. το άρθρο 94 του ιδίου Νόμου) καθώς και της άδειας πωλητών λαϊκών αγορών, σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις υπό τις οποίες εκδόθηκαν, λαμβάνοντας σχετικές Αποφάσεις.

Στα πλαίσια της ανωτέρω αρμοδιότητας η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις:

 

 

 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 3/2019 με θέμα: “Ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού ΕνδιαφέροντοςΑνακαλεί δύο (2) άδειες (επονόματι Ζερβού Ιωάννη και Πιέτρη Γεωργίου) λόγω διακοπής εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ.
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 15/2019 με θέμα: “Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. λόγω διακοπής εργασιών στη Δ.Ο.Υ.Ανακαλεί την άδεια (επονόματι Αρμενάκη Παντελή)
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 19/2019 με θέμα: “Ανάκληση Διαπιστωτικής Πράξης μεταβίβασης εκμετάλλευσης περιπτέρου επί της οδού Γ. Λέκκα 5 στο ΛουτράκιΑνακαλεί τη Διαπιστωτική Πράξη μεταβίβασης (επονόματι του αποθανόντα Πέππα Αθανασίου)
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 34/2019 με θέμα: “Ανάκληση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορώνΑνακαλεί τρεις (3) άδειες (επονόματι Γεωργιάδη Αθανασίου, Σκορδέλη Μιχαήλ και Κατσέλη Αγγέλου), λόγω διακοπής εργασιών στη Δ.Ο.Υ. (οι δύο πρώτες) και μη θεώρησής της (η τρίτη)

 

 

Γ. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ.

Κατά το έτος 2019 κατέστη επιτακτική η ανάγκη για λήψη νέων κανονιστικών αποφάσεων σχετικά με διάφορα θέματα, προκειμένου να καταστεί εύρυθμη η λειτουργία του Δήμου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ. 1Bv) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, έλαβε τις κάτωθι Αποφάσεις, εισηγούμενη στο Δ.Σ. σχέδια κανονιστικών αποφάσεων:

 

 

 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 4/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. περί των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον Δήμο μας έως και 31/12/2019″ –  Εισηγείται στο Δ.Σ. τους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, ανά Κοινότητα.
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 11/2019 (σε ορθή επανάληψη) με θέμα: “ Εισήγηση στο Δ.Σ. για καθορισμό κοινοχρήστων δημοτικών χώρων υπαίθριας διαφήμισης, για την τριετία 2020 – 2022 ” – Εισηγείται στο Δ.Σ. τον καθορισμό κοινόχρηστων δημοτικών χώρων υπαίθριας διαφήμισης, ανά Κοινότητα

 

 

Δ. Θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δυνάμει των διατάξεων των παρ. 1.Βii) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων, λαμβάνοντας τις κάτωθι αποφάσεις:

 

 

 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 1/2019 με θέμα: “ Εισήγηση στο Δ.Σ. για άρση ή μη απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδοκτησίας Παναγιώτη Λίτσιου, Τέρρυ Λίτσιου & Νικολέττας Λίτσιου στα Ο.Τ. 294 & Κ.Χ. ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρακίου (περιοχή  ‘’Λαχίδια – Λειβαδάκι – Καμίνι Φιλιάνδρα’’) – Εισηγείται στο Δ.Σ. την άρση απαλλοτρίωσης και την τροποποίηση σχεδίου πόλης
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της “ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤΙΔΗ Ο.Ε.” στη θέση “ΦΩΤΟ” Κυρα – Βρύσης της Δ.Κ. Ισθμίας.

 

Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της εισόδου – εξόδου

 

 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 5/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Ξενοφώντος 13 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος” – Εισηγείται στο Δ.Σ. τη χορήγηση στον NASTO EDUART της θέσης
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 7/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. για μετατόπιση ηλεκτρονικής ενημερωτικής πινακίδας στο Λουτράκι ” – Εισηγείται στο Δ.Σ. τη μετατόπιση
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 8/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. περί γνωμοδότησης για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού & θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση του έργου “Νέο παραλιακό κρηπίδωμα στις εγκαταστάσεις της FULGOR Α.Ε. στο Σουσάκι Κορινθίας ” – Εισηγείται στο Δ.Σ. να γνωμοδοτήσει θετικά επί του θέματος
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 12/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί αγροτικής οδού, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΖΙΟΥΒΑΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στην περιοχή “Καρμπουνάρι” της Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας” – Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της εισόδου – εξόδου
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 13/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί αγροτικής οδού, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας LOUTRAKI OIL COMPANY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην περιοχή “Λειβαδάκι – Νταμάρια” της Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας” – Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της εισόδου – εξόδου
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 14/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί αγροτικής οδού, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας VERTICAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ στην περιοχή “Καρμπουνάρι” της Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας” – Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της εισόδου – εξόδου
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 17/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί αγροτικής οδού, σε γήπεδο ιδιοκτησίας Ι. Τσιπά & Ι. Φροσινού, στη θέση “Παλαιός Στρατών” της Δ.Κ. Ισθμίας” – Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της εισόδου – εξόδου
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 18/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί της οδού Καραντάνη 3 στο Λουτράκι, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Pepsico ΗΒΗ Ε.Π.Ε.” – Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της εισόδου – εξόδου από την ανατολική πλευρά των εγκαταστάσεων αντί επί της οδού Καραντάνη 3
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 20/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Νικηταρά 41 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος” – Εισηγείται στο Δ.Σ. τη χορήγηση στη Γλέζου Βασιλική της θέσης
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 21/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης στο ξενοδοχείο “ΜΑΡΡΕΙΟΝ” επί της οδού Γ. Λέκκα 36 στο Λουτράκι” – Εισηγείται στο Δ.Σ. την παραχώρηση της θέσης
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 22/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. περί γνωμοδότησης για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού & θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση του έργου “Κατασκευή αγκυροβολίου ανοιχτής θαλάσσης για την εκφόρτωση πετρελαιοειδών – τροποποίηση όδευσης αγωγών” της εταιρείας MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) – Διυλιστήρια Κορίνθου” – Εισηγείται στο Δ.Σ. να γνωμοδοτήσει θετικά επί του θέματος
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 24/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί αγροτικής οδού, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΦΟΙ ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΑΒΕΤΕ στην περιοχή “ΦΩΤΩ” Κυρα – Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας ” – Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της εισόδου – εξόδου 
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 25/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί αγροτικής οδού, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας MUSEUM EVOLUTION ΙΚΕ στην περιοχή “Καρμπουνάρι” της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας” – Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της εισόδου – εξόδου και την προσθήκη δύο ρυθμιστικών πινακίδων 
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 26/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Υψηλάντου 36 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος” – Εισηγείται στο Δ.Σ. τη χορήγηση στον Λιαμπότη Νικόλαο της θέσης
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 27/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου στο Λουτράκι” – Εισηγείται στο Δ.Σ. την απομάκρυνση του περιπτέρου
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 28/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. επί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί αγροτικής οδού, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας PAPER GRAPPH – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε. στην περιοχή “Καρμπουνάρι” Λουτρακίου” – Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της εισόδου – εξόδου 
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 29/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. περί της έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί αγροτικής οδού, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ στην περιοχή “Καρμπουνάρι” Λουτρακίου” – Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της εισόδου – εξόδου 
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 30/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Σολωμού 40 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος” – Εισηγείται στο Δ.Σ. τη χορήγηση στον Θυμή Γεράσιμο  της θέσης
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 31/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. για έγκριση ή μη, κατά παρέκκλιση, κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Β επί δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου στον οικισμό “Καλαμάκι” της Κοινότητας Ισθμίας, εντός ορίων ζώνης κατοικημένης περιοχής, στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανίας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Ε.” – Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης 
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 32/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί αγροτικής οδού, στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανίας ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε. στην εκτός σχεδίου περιοχή “Κεσίμια” Κυρα – Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας” – Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της εισόδου – εξόδου
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 35/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί δημοτικής οδού, στις εγκαταστάσεις του μηχανουργείου φερόμενης εκμετάλλευσης κ. Στέφανου – Κριστιάν Πάπαρη στη θέση “Παλιά Γέφυρα” της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας” – Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της εισόδου – εξόδου
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 36/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων, επί αγροτικής οδού, στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας παραγωγής μεθυλεστέρα της εταιρείας GF ENERGY ΑΒΕΕ στη θέση “Κοπρίσια Σουσακίου” της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων” – Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της εισόδου – εξόδου

 

 

Ε. Προστασία του περιβάλλοντος.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.Βiii) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για τα κάτωθι θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας τις κάτωθι Αποφάσεις:

 

 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 6/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. για έγκριση κοπής δέντρων εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Λουτρακίου (Ο.Τ. 271-268-289-266-267) ” – Εισηγείται στο Δ.Σ. την κοπή των δέντρων 
 • Απόφαση υπ’ αριθμ. 9/2019 με θέμα: “Εισήγηση στο Δ.Σ. για χωροθέτηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων” – Εισηγείται στο Δ.Σ. τη χωροθέτηση τεσσάρων (4) θέσεων

 

 

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Τέλος η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε και τις κάτωθι Αποφάσεις:

 1. Απόφαση υπ’ αριθμ. 10/2019 με θέμα: “Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2018” – Συντάσσει έκθεση πεπραγμένων και την υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση
 2. Απόφαση υπ’ αριθμ. 23/2019 με θέμα: “Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” – Εκλέγει Αντιπρόεδρό της το μέλος της κ. Σακελλαρίου Ευθύμιο.

 

 • Υποβάλλει την ανωτέρω Έκθεση Πεπραγμένων στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκρισή της.

 

2020-05-27T15:30:41+00:00 Μάιος 27th, 2020|
Back