Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 4/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
4/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-05-27 03:28
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Χορήγηση ή μη προέγκρισης εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας, εντός της Πλ. Θησέως Αγ. Θεοδώρων.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 

 

Χορηγεί στην κα. ΠΟΥΛΟΥ Παναγιού του Αναστασίου προέγκριση εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών (ηλεκτρικά παιχνίδια, αυτοκινητίδια με κερματοδέκτη κλπ) σε μη στεγασμένο κοινόχρηστο χώρο, εντός της Πλ. Θησέως Αγ. Θεοδώρων, για περιορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα για τρεις (3) μήνες, ήτοι από 15-06-2020 έως 15-09-2020, σύμφωνα με την από 13-03-2020 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου μας και το κατατεθέν διάγραμμα της περιοχής, για την οποία σημειώνεται σε αυτό από την οικεία Δ/νση Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης ως επιτρεπόμενη χρήση γης “Ελεύθερος χώρος” (σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 23/1987, στις περιοχές “Ελεύθερος χώρος – Αστικό Πράσινο” εκτός άλλων επιτρέπεται η χρήση “1.Αναψυκτήρια και 4.Χώροι συνάθροισης κοινού”).

 

Κατά της παρούσας χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Α.Υ.Ε. ΟΤΑ), μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε ο ενδιαφερόμενος πλήρη γνώση αυτής.

2020-05-27T15:28:38+00:00 Μάιος 27th, 2020|
Back