Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
17/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-06-19 02:07
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί πρωτεύουσας επαρχιακής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας NATURA ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. στο Ο.Τ. 389 εντός επέκτασης σχεδίου πόλεως Λουτρακίου.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση ενιαίας εισόδου – εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της ¨NATURA ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.¨  με διακριτικό  τίτλο  ¨NATURA M¨ και  αριθμό ΓΕΜΗ : 115284437000 εντός επέκτασης σχεδίου πόλεως Λουτρακίου στο 3Ο χλμ Λεωφ. Λουτρακίου – Αθηνών, στο Ο.Τ. 389 εντός της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου – Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων, επί υφιστάμενης  απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου και όπως είχε εγκριθεί και κατασκευασθεί από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου μας, κατά την μελέτη-κατασκευή του έργου διαπλάτυνσης και ανακατασκευής της εισόδου πόλεως Λουτρακίου (ως άνω σχετικό 9 της παρούσης) και όπως απεικονίζεται στο από Φεβρουάριο 2020 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 της πτυχιούχου πολιτικού μηχανικού κας Μακρίδου Ελένης το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας έγκρισης και  επισημαίνουμε ότι η Υπηρεσία μας εισηγείται την εν λόγω έγκριση  εξετάζοντας αυτή μόνο από τεχνικής άποψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (εδ.1.2,3,13 & εδ.15 ως άνω) και υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η παρούσα πρόταση έγκρισης εισόδου-εξόδου αφορά μόνο στην δυνατότητα εισόδου-εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της NATURA ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗΣ Α.Ε., σύμφωνα  με  τα γεωμετρικά  χαρακτηριστικά της οδού και όπως περιγράφονται στο  προηγούμενο εδάφιο της παρούσας αλλά και  όπως εμφαίνονται στα ως άνω σχέδια  (Τοπογραφικά  Διαγράμματα) και εφόσον τηρούνται οι πολεοδομικές προϋποθέσεις και λοιπές διατάξεις του Ν.Ο.Κ συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν τις χρήσεις γης, λοιπούς χωρικούς περιορισμούς και όπως αυτές προκύπτουν και από τις διατάξεις του Ν.4512/2018  και ειδικότερα  τα άρθρα 158,159,160.
 2. Η δημιουργία  άλλης  εισόδου και εξόδου οχημάτων δεν επιτρέπεται. 
 3. Κατά την φάση της ολοκλήρωσης των εργασιών διαμόρφωσης της  εισόδου-εξόδου η υπεύθυνη πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός κ. Μακρίδου Ελένη  και κατά τη φάση της λειτουργίας οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων οφείλουν να εξασφαλίσουν ανεμπόδιστη την ορατότητα στον οδικό  και παρόδιο  χώρο. 
 4. Σε περίπτωση κατασκευής εργασιών βελτίωσης ή διαπλάτυνσης της οδού στην περιοχή της εν λόγω σύνδεσης οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται αναντίρρητα με μέριμνα και δαπάνη τους να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή διαμόρφωσης  κυκλοφοριακής σύνδεσης εισόδου – εξόδου στην νέα μορφή της οδού, με τα νέα δεδομένα και με τις υποδείξεις της αρμόδιας για την συντήρηση της οδού Υπηρεσίας και μετά από νέα έγκριση εισόδου – εξόδου.
 5. Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης από φορέα της οδού οι ιδιοκτήτες υποχρεούται αναντίρρητα με ευθύνη και δαπάνη του να μεταφέρει και να προσαρμόσει την είσοδο-έξοδο στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας μας και μετά από νέα έγκριση.
 6. Οι εγκαταστάσεις δεν  θα λειτουργούν τις απογευματινές ώρες και δεν απαιτείται ηλεκτροφωτισμός της εισόδου- εξόδου.
 7. Η παρούσα ισχύει για μια τετραετία και για το είδος της  εγκατάστασης για την οποία εκδόθηκε και δεν επέχει θέση οικοδομικής άδειας, απαγορευμένης της ίδρυσης άλλων εγκαταστάσεων ή αλλαγής χρήσεως αυτών.
 8. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης όλων των εργασιών μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση που αλλάξουν οι κυκλοφοριακές συνθήκες της oδού (διαπλάτυνση, ανακατασκευή κλπ), ή σε περίπτωση μετατροπής του είδους της εγκατάστασης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, η παρούσα έγκριση δεν ισχύει και απαιτείται νέα αίτηση (η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να υποβληθεί πριν τη λήξη της τετραετούς προθεσμίας) για παράταση ισχύος ή για νέα έγκριση.
 9. Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν αποκλειστική ευθύνη θα έχουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων και η υπεύθυνη πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός κ. Μακρίδου Ελένη.
 10. Με την φροντίδα και δαπάνες των νόμιμων ιδιοκτητών των εγκαταστάσεων θα γίνεται ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου επί του συνόλου της υπάρχουσας οδού καθώς και η συντήρηση της σήμανσης.
 11. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και σύμφωνα με το άρθρο 32 του Β.Δ465/70 όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/06  και όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 159  του Ν.4512/18  πλην των άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων αρμόδιων υπηρεσιών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού ότι  οι εργασίες διαμόρφωσης της  κυκλοφοριακής  σύνδεσης  εισόδου – εξόδου και οδικής σήμανσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα υποβληθέντα – εγκριθέντα σχέδια της  υπεύθυνης μηχανικού  κ. Μακρίδου Ελένης. Η παρούσα έγκριση δύναται να ανακληθεί εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του Ν.Ο.Κ.  ή οτιδήποτε άλλο προκύψει χωρίς να υπάρχει δικαίωμα εναντίωσης, ένστασης ή οποιοδήποτε ένδικου μέσου από τους νόμιμους ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων καθ’ ότι η παρούσα έγκριση εισόδου-εξόδου  οχημάτων , χορηγείται με όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις  και σύμφωνα με τα σχέδια που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία.
 12. Οι  προς  τοποθέτηση  πινακίδες  σήμανσης  πρέπει  να  είναι σύμφωνες  με  τις  ισχύουσες προδιαγραφές  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
2020-06-19T14:07:03+00:00 Ιούνιος 19th, 2020|
Back