Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 65/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
65/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-05-27 03:26
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή ποσού #58.920,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2020), για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Β’ κατανομή έτους 2020) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

1.Αποδέχεται ποσό #58.920,00# €, προερχόμενο από τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΚΑΠ έτους 2020), για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου μας, ως Β’ κατανομή έτους 2020.

Το ανωτέρω ποσό είναι ήδη εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 4311. του σκέλους των εσόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

2.Κατανέμει την ανωτέρω πίστωση ποσού #58.920,00# € προς κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου μας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2020 Απόφαση της Δημοτικής  Επιτροπής Παιδείας,  ως ακολούθως:

 

Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης 28.000,00€

 

Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης 30.920,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 58.920,00€

 

Επισημαίνεται ότι στο ανωτέρω ποσό, το οποίο θα κατανεμηθεί στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης, δεν συμπεριλαμβάνεται αμοιβή για τους σχολικούς τροχονόμους, καθώς αυτή έχει ήδη καλυφθεί μέχρι και τον Ιούνιο 2020 από την αντίστοιχη Α’ κατανομή για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών (σχετ. η υπ’ αριθμ. 13/2020 Α.Δ.Σ.).

 

Επί των ανωτέρω ποσών θα γίνει από το Δήμο η νόμιμη παρακράτηση.

Ακολούθως, οι ανωτέρω Σχολικές Επιτροπές, κατόπιν της είσπραξης των προαναφερθέντων ποσών, θα κατανείμουν τις σχετικές πιστώσεις στις Σχολικές Μονάδες που περιλαμβάνουν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη και την υποχρέωση χορήγησης στις καθαρίστριες που απασχολούνται με συμβάσεις μίσθωσης έργου στις σχολικές μονάδες τους των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος.

2020-05-27T15:26:18+00:00 Μάιος 27th, 2020|
Back