Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 55/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
55/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-05-28 02:06
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Τροποποίηση ή μη της από 23/10/2012 Σύμβαση με την εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κατά       Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(μειοψηφούντος του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου) 

 

  1. Εγκρίνει την τροποποίηση του άρθρου 3 της από 23-10-2012 Σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και της εταιρείας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), το οποίο διαμορφώνεται ως κάτωθι:  
  2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

3.1. Για την εκτέλεση των εργασιών από το Δήμο συμφωνείται, ότι η Εταιρεία θα καταβάλλει στο Δήμο:

α) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε έως 1kg ανά κάτοικο, το ποσό των 60 € ανά τόνο.

β) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε άνω του 1kg και έως 2 kg ανά κάτοικο, το ποσό των 100 € ανά τόνο.

γ) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε άνω του 2 kg και έως 3 kg ανά κάτοικο, το ποσό των 140 € ανά τόνο.

δ) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε άνω του 3 kg και πλέον ανά κάτοικο, το ποσό των 160 € ανά τόνο.

 

Στα ως άνω ποσά περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του Δήμου, όπως δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, μισθώσεως ή άλλης χρήσεως των μεταφορικών μέσων και το εργατικό κόστος.

 

3.2. Το Δήμο βαρύνουν όλες οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, ασφαλιστικών εισφορών κυρίων και επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των εργασιών.

 

3.3. Η καταβολή της αμοιβής θα πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από το τέλος εκάστου μηνός, οπότε ο Δήμος εξέδωσε τα σχετικά παραστατικά και απέστειλε προς την Εταιρεία συμπεριλαμβανομένου του τιμολογίου πώλησης, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος (υπ΄ αριθ. …………………………… λογαριασμός της Τραπέζης …………………..). Τα εν λόγω ΑΗΗΕ που παραδόθηκαν στην Εταιρεία θα περιγράφονται στα τιμολόγια πώλησης που έχουν αποσταλεί και εκκαθαριστεί από το Δήμο.

 

3.4. Οι ως άνω αμοιβές θα αναπροσαρμόζονται κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από την Εταιρεία, η οποία θα λαμβάνει χώρα με την κοινοποίηση ταχυδρομικά ή/και μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή/και μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail), επιστολής της Εταιρείας προς το Δεύτερο Συμβαλλόμενο.

 

Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι όροι της από 23/10/2012 σχετικής Σύμβασης.

  1. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή της τροποποιημένης  σύμβασης.
2020-05-28T14:06:35+00:00 Μάιος 28th, 2020|
Back