Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 18/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
18/2020
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-03-10 01:39
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 273/2019 Α.Δ.Σ., περί συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

 

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 273/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας”, για τη δημοτική περίοδο που λήγει στις 31/12/2023, συμπληρώνοντάς την με τον ορισμό του δημοτικού συμβούλου κ. Βασιλείου Δημήτριου ως τακτικού μέλους και του δημοτικού συμβούλου κ. Σταυρόπουλου Κων/νου ως αναπληρωματικού μέλους (οι οποίοι κατά τη διενεργηθείσα μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών των λοιπών παρατάξεων έλαβαν επί δεκατεσσάρων ψηφισάντων δεκατρείς ψήφους έκαστος)

 

Η θητεία των ανωτέρω ακολουθεί τη θητεία του λοιπού Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Κατά τα λοιπά η  υπ’ αριθμ. 273/2019 Α.Δ.Σ. παραμένει ως έχει

 

Συνεπώς, κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο του ν.π.δ.δ.  “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου – Περαχώρας” αποτελείται από τους κάτωθι: 

  1. Δήμου Κων/νο – δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή τον Σακελλαρίου Αναστάσιο – δημοτικό σύμβουλο (προερχομένους από την παράταξη του Δημάρχου)
  2. Παπαθανασίου Αθανάσιο – δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή τον Παντελέου Κων/νο – δημοτικό σύμβουλο (προερχομένους από την παράταξη του Δημάρχου)
  3. Ζερβό Κων/νο – δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή τον Μουζάκη Αθανάσιο – δημοτικό σύμβουλο (προερχομένους από τις λοιπές παρατάξεις) 
  4. Βασιλείου Δημήτριο – δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή τον Σταυρόπουλο Κων/νο – δημοτικό σύμβουλο (προερχομένους από τις λοιπές παρατάξεις)
  5. Ζερβού Ελένη – δημότισσα, με αναπληρώτρια τη Μουζάκη Χαρίκλεια – δημότισσα,
  6. Πετροπούλου Μαρία – δημότισσα, με αναπληρώτρια την Ηλία Σοφία – δημότισσα,
  7. Τον εκάστοτε Λιμενάρχη Κορίνθου, με αναπληρωτή του τον εκάστοτε Υπολιμενάρχη Κορίνθου

 

Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του  ν.π., σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 273/2019 Απόφαση έχει οριστεί ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δήμου Κων/νος και ως Αντιπρόεδρος έχει εκλεγεί ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παπαθανασίου Αθανάσιος.

 

Κατά της παρούσας χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Α.Υ.Ε. ΟΤΑ), μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβαν οι ενδιαφερόμενοι πλήρη γνώση αυτής.

2020-03-10T01:39:40+00:00 Μάρτιος 10th, 2020|
Back