Απόφαση Δημάρχου 20210/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
20,210/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-10-18 01:48
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά βεβαιωμένων από τη Δημοτική Αστυνομία παραβάσεων

Περίληψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Συγκροτούμε εκ νέου τριμελή Επιτροπή για την εξέταση των υποβαλλόμενων από πολίτες αντιρρήσεων, σε βάρος των οποίων βεβαιώνονται  από την οικεία Δημοτική Αστυνομία παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), αποτελούμενη από τους κάτωθι:

  1. Σακελλαρίου Αναστάσιο – Αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο
  2. Ρουμελιώτου Νεκταρία – αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, κλάδου ΠΕ1/Διοικητικού
  3. Ιωάννου Αικατερίνη – αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κλάδου ΠΕ/Διοικητικού

 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η κα Πουλακίδα Αθανασία, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου,  κλάδου ΠΕ/Δημοτικής Αστυνομίας.

 

Η παρούσα θα ισχύει μέχρι τροποποιήσεως ή ανακλήσεώς της.

 

Με τη λήψη της, παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. 15294/20-08-2015 προγενέστερη όμοια Απόφαση, η οποία και ανακαλείται.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “Διαύγεια” και στην ιστοσελίδα του δήμου και να κοινοποιηθεί:

 α) στα οριζόμενα μέλη (με αποδεικτικό επίδοσης)

 β) στην οριζομένη Γραμματέα της Επιτροπής (με αποδεικτικό επίδοσης)

 γ) στα απερχόμενα μέλη της Επιτροπής (με αποδεικτικό επίδοσης)

 δ) στο Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

 ε) στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού

 

προς ενημέρωσή τους και για δικές τους ενέργειες.

2019-10-21T13:50:00+00:00 Οκτώβριος 18th, 2019|
Back