Απόφαση Δημάρχου 19262/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
19,262/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-10-05 12:15
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Συγκροτούμε Επιτροπή εκτίμησης ακινήτων που πρόκειται να αγοραστούν από τον Δήμο, καθώς και μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων, για το για χρονικό διάστημα  έως 31-12-2023 (λήξη τρέχουσας δημοτικής περιόδου), ως κάτωθι:

 

  1. Παντελέου Κων/νο – δημοτικό  σύμβουλο ως Πρόεδρο της Επιτροπής
  2. Σταυρόπουλο Κων/νο – δημοτικό σύμβουλο, αντικαθιστάμενο από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων ή Ισθμίας ή Πισίων όταν η Επιτροπή πρόκειται να αποφασίσει για ακίνητα των Κοινοτήτων αυτών.
  3. Καρακούση Σπυρίδωνα δημοτικό υπάλληλο – ΠΕ3 πολιτικών μηχανικών, με αναπληρωτή τον δημοτικό υπάλληλο Μακρίδη Δημήτριο – ΠΕ6 τοπογράφων μηχανικών, της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης  του Δήμου, οι οποίοι ορίζονται με την παρούσα απόφαση ως υπηρεσιακά μέλη της Επιτροπής.

 

 

Ως γραμματέα της ανωτέρω επιτροπής ορίζουμε τη δημοτική υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μητρογιάννη Κων/να -ΔΕ χειριστών Η/Υ. 

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί α) στα ανωτέρω ορισθέντα μέλη καθώς και στην γραμματέα της επιτροπής, β) στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου και γ) στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου, προκειμένου να λάβουν γνώση.

2019-10-09T00:19:23+00:00 Οκτώβριος 5th, 2019|
Back