Απόφαση Δημάρχου 14148/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
14,148/2018
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-09-07 03:42
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Μη πραγματοποίηση των μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο Λουτρακίου τις
ημέρες Τετάρτη 12 & Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018

Περίληψη:

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων κ. Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις τον άρθρου 58 του Ν. 385212010(ΦΕΚ 87/07-06-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”
2. Τις διατάξεις της § 4 ταυ άρθρου 94 του Ν. 3852/2010, με τις οποίες προστέθηκαν στην § Ι του άρθρου 75 Τομέας στ` τον Ν. 3463106 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), νέες αρμοδιότητες των δήμων σε Θέματα Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, μεταξύ αυτών και η αρμοδιότητα διακοπής μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμού.
3. Την υπ’ αριθ. 14128/07-09-2018 (ΑΔΑ:ΩΩΕΕΩΛ3-ΚΒΡ) Απόφαση Δημάρχου, περί μετεγκατάστασης του Γενικού Λυκείου Λουτρακίου, κατόπιν ολοκλήρωσης εκτέλεσης του έργου “Ανέγερση Νέου Λυκείού Λουτρακίου’.
4. Το υπ’ αριθ. 1213/06-09-2018 (αριθ. πρωτ. Δήμου μας 14090/06-09-2018) έγγραφο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Λουτρακίου, με το οποίο εισηγείται τη μη πραγματοποίηση των μαθημάτων την Τετάρτη 12/09/2018 και την Πέμπτη 13/09/2018, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες μετεγκατάστασης στο νέο κτίριο, καθότι είναι απαραίτητο να ανασυντεθούν τα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής, να τακτοποιηθούν τα έπιπλα και τα έγγραφα στα γραφεία της Διοίκησης καθώς και να πραγματοποιηθεί γενικός έλεγχος για πιθανές ελλείψεις έτσι ώστε οι μαθητές να είναι ασφαλείς κατά την φοίτησή τους στο νέο Λύκειο.

Αποφασίζουμε

Τη μη πραγματοποίηση των μαθημάτων στο Γενικό Λύκειο Λουτρακίου τις
ημέρες Τετάρτη 12 & Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018, προκειμένου να
ολοκληρωθούν οι εργασίες μετεγκατάστασης στο νέο κτίριο, σύµφωνα µε το
υπ’ αριθ. 1213/06-09-2018 έγγραφο του εν λόγω Σχολείου, ώστε να
διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία του.

2018-09-10T22:51:07+00:00 Σεπτέμβριος 7th, 2018|
Back