Απόφαση Δημάρχου 14128/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
14,128/2018
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-09-07 03:40
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Μετεγκατάσταση Γενικού Λυκείου Λουτρακίου

Περίληψη:

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων κ. Γκιώνης Αλκ.

Γεώργιος έχοντας υπόψη:

 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-Ο6-201Ο), περί

Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραµμα Καλλικράτης”

 

2.Τις διατάξεις της & Ι του άρθρου 75 τομέας στ΄ του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.

ΦΕΚ 114/8-6-2006 τ. Α), αναφορικά µε τις αρμοδιότητες των δήμων σε θέµατα

Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως αυτές συμπληρώθηκαν µε τις διατάξεις

της € 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010.

 

3.Την υπ’ αριθµ. 146434/10-11-1964 Απόφαση Υπουργού Εθν. Παιδείας

Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. 535/23-11-1964 τ. Α’) “περί µετατροπής των Σχολείων

Μέσης Εκπαιδεύσεως εις Γυµνάσια και Λύκεια κατά την έννοιαν του Ν.Δ.

4379/1964″, με την οποία µεταξύ άλλων ιδρύθηκε και το Λύκειο Λουτρακίου.

 

4.Το γεγονός ότι το Γενικό Λύκειο Λουτρακίου συστεγάζεται έως σήμερα με το

Γυµνάσιο Λουτρακίου, σε ακίνητο που ανήκει στο δεύτερο αναφερόµενο Σχολείο.

 

  1. Την υπ’ αριθμ. 1/2013 µελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

μας,, με τίτλο “Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου”, το οποίο αφορά την εκτέλεση

του έργου ανέγερσης του Νέου Λυκείου Λουτρακίου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του

Δήμου, το οποίο βρίσκεται βορείως του κλειστού γυμναστηρίου στη θέση Μαγούλα.

 

  1. Το υπ’ αριθμ. 14122/06-Ο9-2018 πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής της

Υπηρεσίας Δόμησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου, από το οποίο

προκύπτει η ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση της κατασκευής του Νέου Λυκείου

Λουτρακίου.

 

7.Το υπ’ αριθμ. 1215/06-09-2018 έγγραφο του Γενικού Λυκείου Λουτρακίου,

για έκδοση σχετικής Απόφασης µμετεγκατάστασης του Σχολείου στο νεοαναγειρόμενο

κτίριο

 

Αποφασίζουµε

 

Τη μετεγκατάσταση, από τις 10/09/2018, του Γενικού Λυκείου Λουτρακίου σε νέο κτίριο και συγκεκριμένα σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου µας, ευρισκομένου επί της οδού Λ. Αθηνών 284, κατόπιν ολοκλήρωσης του έργου “Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου”, κατά τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο προοίμιο της παρούσας, και συνακολούθως την παύση συστέγασής του µε το Γυμνάσιο Λουτρακίου, το οποίο πλέον Θα χρησιμοποιεί εξολοκλήρου το ακίνητο όπου ήδη στεγάζεται.

2018-09-10T22:59:08+00:00 Σεπτέμβριος 7th, 2018|
Back