Απόφαση Δ.Κ. Ισθμίας 26/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
26/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-10-26 11:14
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών Νεκροταφείου για το έτος 2018 και εφεξής

Περίληψη:

 

ο μ ο φ ω ν α,

    

 Εισηγείται

Α. Την μη αναπροσαρμογή των τελών Νεκροταφείου για τους δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, τα οποία παραμένουν στα επίπεδα που είχαν καθοριστεί με την αριθμ. 276/2015 Α.Δ.Σ.(που νομιμοποιήθηκε ως προς το σκέλος αυτό), με την συμπλήρωση και της ιδιότητας των μόνιμων κατοίκων (πέραν της διετίας). και

Β. Την μείωση των τελών Νεκροταφείου για τους ετεροδημότες της ως άνω Κοινότητας, για το έτος 2018 και εφεξής ως κάτωθι:

 

Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ & ΚΥΡΑΣ ΒΡΥΣΗ

 

  1. 1. ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟ ΚΑΤΟΙΚΟΙ (πέραν της διετίας)

α. Δικαίωμα τριετούς χρήσης τάφου σε 77,40 €

β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε 23,50 €

γ. Δικαίωμα τριετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε 127,00€

  1. 2. ΕΤΕΡΟΜΗΜΟΤΕΣ μη μόνιμοι κάτοικοι

α. Δικαίωμα τριετούς χρήσης τάφου σε 5,950 €

β. Δικαίωμα σύστασης και διατήρησης οικογενειακού τάφου σε 198,00€ ανά έτος μετά την τριετία

γ. Δικαίωμα τριετούς ταφής σε υπάρχοντα οικογενειακό τάφο συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε 127,00 €

 

Συμπληρωματικές Διατάξεις

α. Δικαίωμα καθαριότητας και εξωραϊσμού νεκροταφείου σε 5,10 € ετησίως.

β. Τέλος ανόρυξης τάφου σε 80,00 €.

γ. Δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου σε 20,00 €

δ. Δικαίωμα αποκομιδής των οστών από τάφο τριετούς χρήσης και οικογενειακό σε 80,00 €.

 

ε. Για τον ενταφιασμό νεκρού σε άλλο τάφο για ένα έτος εξαιτίας μη πλήρους αποσύνθεσης δικαιούχου οικογενειακού τάφου σε 30,00 € ανά έτος.

2018-10-30T23:15:54+00:00 Οκτώβριος 26th, 2018|
Back