78/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
78/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-21 11:30
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη εναέριας διέλευσης των υφιστάμενων αγωγών
της ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ) μέσω μεταλλικής γέφυρας άνωθεν
της πρώην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

Περίληψη:

Εγκρίνει την εναέρια διέλευση των υφιστάμενων αγωγών της ΜΟΤΟΡ ΟЇΛ (ΕΛΛΑΣ) μέσω μεταλλικής γέφυρας άνωθεν της πρώην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 7126/13-05-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας, την υπ΄ αριθ. 27/2021 ΑΕΠΖ, την από Ιανουάριο 2020 Τεχνική Έκθεση και τα από Ιανουάριο 2020 και Φεβρουάριο 2021 σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα που κατέθεσε η εν λόγω εταιρεία, συνταχθέντα από τη Χ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

2021-07-21T11:30:06+00:00 Ιούλιος 21st, 2021|
Back