Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2018-04-23T22:38:56+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
413/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΑΡΟΤΡΟΝ Α.Ι. ΣΑΚΕΛΛΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” στη θέση “Κατουνίστρα” της Κοινότητας
Λουτρακίου – Περαχώρας.

322/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη δωρεάς τρίτων

158/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.

156/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσεων που
(κατόπιν πρόταξης) αυτός θα τηρήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ ‘’ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.’’ την 14η
Οκτωβρίου 2020 στα παρακάτω θέματα:
1) Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων
2) Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της Εκθέσεως Διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019
3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών
4) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020
5) Εύρεση τρόπου αποπληρωμής της Ernst & Young προκειμένου να μας χορηγηθεί η μελέτη που είχε συνταχθεί το 2013
6) Λήψη Απόφασης προκειμένου η Τουριστική να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται με σκοπό να της κοινοποιηθεί η δανειακή σύμβαση μεταξύ των μερών Πειραιώς, Comer Group και Κοινοπραξίας και κάθε σχετικού εγγράφου
7) Λήψη Απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού της κοινοπραξίας “Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α./Club Hotel Casino Loutraki S.A.”
8) Λήψη Απόφασης για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με την κοινοπραξία για την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης και παροχή συναίνεσης στη λήψη προληπτικών μέτρων της κοινοπραξίας κατ’ αρ. 106α παρ. 6 ΠτΚ.
9) Ανακοινώσεις και Προτάσεις

155/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ισολογισμού Δήμου, έτους 2017

154/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου, έτους 2017

153/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 247/2019 Α.Δ.Σ. περί εξουσιοδότησης
υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου για τις συναλλαγές
του με την Τράπεζα της Ελλάδος

149/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ‘’Λαογραφικό
Μουσείο Περαχώρας’’ άδειας τοποθέτησης ενδεικτικών πινακίδων
προσδιορισμού της θέσης του Μουσείου.

148/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στην κα Ζαχάρω Σαπέρα άδειας απότμησης πεζοδρο
μίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού Αποστολίδη 11 στο
στο Λουτράκι.

147/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

΄Εγκριση ή μη εγκατάστασης σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων
σε κοινόχρηστο χώρο στο Λουτράκι.

146/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Ανάκληση ή μη της έγκρισης χορήγησης στη WIND HELLAS
δικαιωμάτων διέλευσης για την επέκταση δικτύου οπτικών ινών
στο Λουτράκι, ως προς την τοποθέτηση καμπίνας επί της οδού
Μ. Αλεξάνδρου 12.

145/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής
οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΑΛΚΗ Α.Ε.” στη θέση
“Καρμπουνάρι” της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας

144/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “RENTRON Α.Ε.Β.Ε.” στη
θέση “Άνω Καρμπουνάρι – Γαλότα” της Κοινότητας
Λουτρακίου – Περαχώρας.

142/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟIΛ ΕΛΛΑΣ –
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (αφορά χώρο αποθήκευσης
θειαφιού) στη θέση “Σουσάκι” της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων.

141/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Απαλλαγή ή μη της εταιρείας “LIFE ECO SOLUTION I.K.E.
(L.E.S. IKE)” από την υποχρέωση κατασκευής εισόδου – εξόδου
οχημάτων επί δουλείας διόδου στις εγκαταστάσεις της υπό
ανέγερση νέας βιομηχανικής μονάδας παραγωγής πρώτης ύλης
(κατηγορία Α΄ πρωτογενούς τομέα) φερόμενης εκμετάλλευσής της,
στη θέση “Κλείσιζα” της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων.

1 2 3 11 16 Next › Last »
Back