Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
145/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Γνωμοδότηση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση του έργου “Νέο παραλιακό κρηπίδωμα στις εγκαταστάσεις της FULGOR Α.Ε. στο Σουσάκι Κορινθίας”

160/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Μαΐου 2019). Εξειδίκευση πίστωσης.

164/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου & Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας για την υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Πελοπόννησος”, άξονας προτεραιότητας “Προστασία περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον” με τίτλο “Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος σε κύρια αστικά κέντρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα οποία δεν εφαρμόζονται στρατηγικές ΒΑΑ”, για την ένταξη της πράξης “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού αναβάθμισης του Παραλιακού Μετώπου Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου”. Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

166/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αποδοχή ποσού #53.000,00# € από ΥΠΕΣ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, έτους 2019, και κατανομή του.

167/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στα πλαίσια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, για το έτος 2019.

169/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση 5ης μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

147/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Οριστική εκκαθάριση της ιδιοκτησίας (3) της υπ΄αριθμ. 3/1998 πράξης αναλογισμού στα Ο.Τ. Κ.Χ. 396-395-414-346-387-388 του σχεδίου πόλης Λουτρακίου’’.

138/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Παροχή ή μη υπέρ της ιδιοκτησίας Σπυρίδωνος Φόρτη στη θέση ‘’Γέφυρα Ισθμού’’, οιονεί νομής δουλείας διόδου σε όμορο δημοτικό ακίνητο.

168/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Εγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Ιουνίου 2019). Εξειδίκευση πίστωσης.

162/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’, άξονας προτεραιότητας ‘’Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος’’ με τίτλο ‘’Σύνταξη /
Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής,
βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών
Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων’’. Ορισμός
εκπροσώπων στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

161/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

΄Εγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης
Ο.Π.Δ. & ΤΠΕΕ έτους 2019 του νπδδ ‘’Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Λουτρακίου – Περαχώρας’’.

153/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Μετατόπιση στύλων του ΔΕΔΔΗΕ στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας. Εξειδίκευση πιστώσεων.

150/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

΄Εγκριση υλοποίησης Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου ετών 2019-2020 (Ιούλιος 2019 – Ιούνιος2020).Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή παρακολούθησης του Προγ/τος.

149/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Χορήγηση ή μη στην Ηλιάδη Αικατερίνη παροχής νερού (βάνα)και άδειας μεταφοράς πόσμου νερού προς πώληση, εντός των ορίων του Δήμου μας. Ανάκληση της άδειας εμπορίας νερού του Παντελέων Αθανασίου.

143/2019 Δημοτικό Συμβούλιο

Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων & πετραλαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών νπδδ του Δήμου (5ος , 6ος τμημ. προϋ/σμοί της 81/2018 μελέτης).

« First ‹ Previous 1 9 10 11 12 13 21 33 Next › Last »
Back