Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων

Αποφάσεις Πολιτικών Οργάνων 2018-04-24T00:59:04+00:00
Αριθμός απόφασης Πολιτικό όργανο Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
321/2020 Οικονομική Επιτροπή

:΄Εγκριση των τεχνικών εκθέσεων :
• Υπηρεσίας ασφάλειας και επιτήρησης Δημοτικών Κτιρίων.
• Προμήθειας & εγκατάστασης συστήματος συναγερμού και επιτήρησης στο Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου.
• Προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους για τον φυσικό χλοοτάπητα του δημοτικού σταδίου Χ. ΘΩΔΗΣ
• Προμήθειας υλικών διαγράμμισης αγωνιστικών χώρων γηπέδων ποδοσφαίρου.
• Προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής.
• Προμήθειας ιατρικού υλικού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

319/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης εκτέλεσης
του έργου ‘’Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική αναβάθμιση
πεζόδρομων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων’’.

315/2020 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή ένταξης του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ που
αφορά ‘’Εκπόνηση μελετών & υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπρο-
στασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας (Πρόσκληση VΙΙΙ). Oρισμός
Υπεύθυνου πράξης και Διαχειριστή.

158/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους.

155/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση ισολογισμού Δήμου, έτους 2017

154/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου, έτους 2017

324/2020 Οικονομική Επιτροπή

Εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του δημοτικού προϋ/σμού τρέχοντος
έτους, κατόπιν της υπ’ αριθ. 152/2020 Α.Δ.Σ.

320/2020 Οικονομική Επιτροπή

Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης
(1ος τμηματικός προϋ/σμός της υπ’ αριθ. 26/2020 μελ

316/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την
ανάθεση εκτέλεσης του έργου: “Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου
στην Περαχώρα.

314/2020 Οικονομική Επιτροπή

Αποδοχή της ένταξης του Δήμου μας στο Πρόγραμμα “ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” 2019-2020 του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Πράσινο Ταμείο με άξονα προτεραιότητας
1″Αστική Αναζωογόνηση 2019″ για την κατασκευή του έργου: “ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΑΠΟ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟΜΠΑΖΗ”. Ορισμός υπόλογου Διαχειριστή

313/2020 Οικονομική Επιτροπή

: Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της
Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: Βελτίωση –
συντήρηση επαρχιακής οδού Νο1 Λουτρακίου – Περαχώρας (ισόπεδοι
κόμβοι – συμβολές οδών ).

322/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη δωρεάς τρίτων

156/2020 Δημοτικό Συμβούλιο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και καθορισμός των θέσεων που
(κατόπιν πρόταξης) αυτός θα τηρήσει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ ‘’ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.’’ την 14η
Οκτωβρίου 2020 στα παρακάτω θέματα:
1) Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων
2) Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της Εκθέσεως Διαχειρίσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2019 – 31/12/2019
3) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών
4) Ορισμός ελεγκτικής εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020
5) Εύρεση τρόπου αποπληρωμής της Ernst & Young προκειμένου να μας χορηγηθεί η μελέτη που είχε συνταχθεί το 2013
6) Λήψη Απόφασης προκειμένου η Τουριστική να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται με σκοπό να της κοινοποιηθεί η δανειακή σύμβαση μεταξύ των μερών Πειραιώς, Comer Group και Κοινοπραξίας και κάθε σχετικού εγγράφου
7) Λήψη Απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού της κοινοπραξίας “Τουριστική Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α./Club Hotel Casino Loutraki S.A.”
8) Λήψη Απόφασης για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με την κοινοπραξία για την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης και παροχή συναίνεσης στη λήψη προληπτικών μέτρων της κοινοπραξίας κατ’ αρ. 106α παρ. 6 ΠτΚ.
9) Ανακοινώσεις και Προτάσεις

311/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη
δαπανών έκδοσης παραβόλων ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων του
Δήμου. Ορισμός υπολόγου.

310/2020 Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για
την κάλυψη δαπανών προς την ΔΕΔΔΗΕ. Απαλλαγή υπολόγου.

1 2 3 11 42 Next › Last »
Back