Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη

Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης έχοντας
υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ 87/τ.Α ́/07-06-2010) ̈Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης ̈, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ 143/τ.Α ́/28-06-2007) ̈Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4674/2020 (Φ.Ε.Κ 53/τ.Α ́/11-03-2020), σύμφωνα με τις
οποίες σε κάθε δήμο συστήνονται αυτοδίκαια θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή
Επιστημονικών Συνεργατών, συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων.
4. Το γεγονός ότι ο αριθμός των αντιδημάρχων στον Δήμο μας ορίζεται έως πέντε (5), δυνάμει των
διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010.
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4447/2016 (Φ.Ε.Κ 241/τ.Α ́/23-12-2016).
6. Το γεγονός ότι έχουν καλυφθεί οι τρεις (3) από τις πέντε (5) προαναφερόμενες θέσεις.
7. Την ανάγκη της επικουρίας του Δημάρχου στο έργο του.
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν (1) Ειδικό Συνεργάτη, ο οποίος θα τον συνεπικουρεί στο έργο του
και ειδικότερα θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες απόψεις (γραπτά ή προφορικά),
σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και λειτουργίας του Δήμου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου αυτού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του
ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).
 Για όλα τα παραπάνω προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του
υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται, ότι πληρούνται.

 Να είναι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ),
όπως προβλέπεται στο άρθρο 82 του ν. 3584/2007.
 Να έχει αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της απασχόλησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις αυτοπροσώπως ή με άλλο νομίμως
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο δημοτικό κατάστημα του
Δήμου μας, στο Λουτράκι, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης
σε ημερήσια εφημερίδα, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. Για την απόδειξη της εμπειρίας
στον δημόσιο τομέα, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του
ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της
εξειδικευμένης εμπειρίας. Επίσης μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να
προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος
και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το
άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων με το βιογραφικό σημείωμα και τα σχετικά δικαιολογητικά
θα κατατίθενται στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Επίσης, μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες στο τηλέφωνο 2744-3-60120 και 2744-3-60196
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η ανακοίνωση αυτή να αναρτηθεί στο κατάστημα της έδρας του Δήμου στο Λουτράκι, στην
ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα.
Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον ενεργούντα την ανάρτηση και
δύο (2) ακόμη υπαλλήλους του Δήμου μας.

Προθεσμία υποβολής : 25/04/2020 13:00:00

Συνημμένα :
  • Ανακοίνωση       
2020-04-16T14:50:06+00:00 Απρίλιος 15th, 2020|
Επιστροφή