Πρόσκληση – Υπηρεσία «Αμοιβή για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας»

Πρόσκληση – Υπηρεσία «Αμοιβή για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της υπηρεσίας «Αμοιβή για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατάρτισης και εποπτείας υλοποίησης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου – Περαχώρας “.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία μέχρι την 10/12/2018.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 κατ΄ εφαρμογή του άρθρ. 305 του ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Φορολογική ενημερότητα

Γ. Ασφαλιστική ενημερότητα

Δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου

         Η τεχνική περιγραφή του αντικειμένου έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 18REQ004112194/03-12-18.

 

Ο Πρόεδρος

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Προθεσμία υποβολής : 10/12/2018 13:00:00

Συνημμένα :
  • Πρόσκληση       
2018-12-07T11:09:50+00:00 Δεκέμβριος 5th, 2018|
Επιστροφή