Προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Λουτρακίου-Περαχώρας

Προμήθεια υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Λουτρακίου-Περαχώρας

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση του δημοτικού
οδοφωτισμου της Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας.
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στoν ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 31600000-2
18PROC003294776 2018-06-20
Σελίδα 5
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των # 74.362,53 € # συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ24%
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται (4 ) μηνες από την υπογραφή της.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ.αριθμ.
28/2018 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
διακήρυξης.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα της προμήθειας.

Προθεσμία υποβολής : 04/07/2018 10:00:00

Συνημμένα :
  • Διακήρυξη       
  • Μελέτη      
  • ΤΕΥΔ      
  • Περίληψη Διακήρυξης      
2018-06-22T10:50:03+00:00 Ιούνιος 21st, 2018|
Επιστροφή