Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων

Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για
την εκτέλεση της προμήθειας: "Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών
συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων",
προϋπολογισμού δαπάνης #74.400,00# €, με όριο πληρωμής για το έτος 2020 το
ποσό των #54.000,00# € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), για χρονικό
διάστημα δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία καταχώρησης της σύμβασης στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 19/2020 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. &
Υπηρεσιών Δόμησης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29 η Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και
ώρα 9:30 π.μ. (10:00 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα Δημοτικό
Κατάστημα Λουτρακίου (Ιάσονος 1, Λουτράκι).
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αναφέρονται στο
άρθρο 4 της οικείας διακήρυξης.
Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016.
Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να
προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 της
διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους
όρους της διακήρυξης και τις λοιπές νομοθετικές διατάξεις, διατάγματα, αποφάσεις
και εγκυκλίους, όπως ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών
του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Μίλτος
Παπαδημητρόπουλος τηλ. 27443 60162).

Προθεσμία υποβολής : 29/06/2020 10:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • Υποδείγματα.      
  • ΤΕΥΔ      
2020-06-16T04:54:06+00:00 Ιούνιος 16th, 2020|
Επιστροφή