Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης

Προμήθεια καυσίμων λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και
πετρελαίου θέρμανσης αναφορικά με τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών
του Προσώπων. Η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών θα καλύψει τις ανάγκες
κίνησης των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου όπως επίσης και
διαφόρων εργαλείων και λοιπές ανάγκες των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου
καθώς και των Νομικών του Προσώπων, ενώ η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
θα καλύψει τις ανάγκες θέρμανσης των Δημοτικών Καταστημάτων και των
Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων, καθώς και των κτιρίων των Νομικών
Προσώπων του Δήμου.

Προθεσμία υποβολής : 22/02/2019 23:00:00

Συνημμένα :
  • Διακήρυξη       
  • Έντυπα Προσφοράς      
  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)      
  • Περίληψη Διακήρυξης      
2019-01-29T14:38:02+00:00 Ιανουάριος 17th, 2019|
Επιστροφή