προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες κίνησης των μεταφορικών μέσων του Δήμου

προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες κίνησης των μεταφορικών μέσων του Δήμου

Προθεσμία υποβολής : 22/08/2020 23:55:00

Συνημμένα :
  • Διακήρυξη       
  • Μελέτη      
  • ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      
  • ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      
  • ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      
  • ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      
  • ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      
  • ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 6ος ΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      
  • Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) - Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)      
2020-07-16T02:37:33+00:00 Ιούλιος 15th, 2020|
Επιστροφή