ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Στα πλαίσια της ένταξής του στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ » ο Δήμος μας
ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς με την τοποθέτησή τους για
την αναβάθμιση των αύλειων χώρων των Νηπιαγωγείων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας –
Αγ. Θεοδώρων (Λ-Π-Αγ, Θ.).
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ» έχει συνταχθεί η υπ’ αρ. 58/2018 μελέτη
από την Τ.Υ. και έχει εκδοθεί:
α) η υπ’ αριθ. Πρωτ. 16767/16-10-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) και
β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-678
γ) η υπ’ αριθ. Πρωτ. 19018/15-11-2018 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης Τεχνικών
προδιαγραφών.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι
την Παρασκευή 07 / 12 / 2018

Προθεσμία υποβολής : 07/12/2018 13:00:00

Συνημμένα :
  • Πρόσκληση       
  • Μελέτη      
2018-11-26T19:06:32+00:00 Νοέμβριος 26th, 2018|
Επιστροφή