ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Στα πλαίσια της ένταξής του στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ » ο Δήμος μας
ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια υλικών ανακαίνισης εξοπλισμού αθλητικών γηπέδων
όπως ταμπλό μπασκέτας, στύλοι βόλλεϋ, προστατευτικά ασφαλείας, κλπ., προκειμένου για την
αναβάθμιση των αθλητικών χώρων προς όφελος της εκπαίδευσης των μαθητών.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» έχει συνταχθεί η υπ’ αρ.
59/2018 μελέτη από την Τ.Υ. και έχει εκδοθεί:
α) η υπ’ αριθ. Πρωτ. 16765/16-10-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) και
β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή
πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-676
γ) η υπ’ αριθ. Πρωτ. 19017/15-11-2018 απόφαση Δημάρχου περί έγκρισης Τεχνικών
προδιαγραφών.

Προθεσμία υποβολής : 07/12/2018 13:00:00

Συνημμένα :
  • Πρόσκληση       
  • Μελέτη      
2018-11-26T19:08:57+00:00 Νοέμβριος 26th, 2018|
Επιστροφή