Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου ανακύκλωσης 16 κ.μ.

Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου ανακύκλωσης 16 κ.μ.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει
ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας ενός
απορριμματοφόρου ανακύκλωσης 16 κ.μ. προϋπολογισμού δαπάνης 150.000,00 €
και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 36.000,00 συνολικής δαπάνης 186.000,00 €, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Είδος αναθέτουσας αρχής O.T.A.
Οδός: Ιάσονος & Εθνικής Αντίστασης
Ταχ. Κωδ.: 20300
Τηλ.: 2744360163
Fax: 2744067978
Ιστοσελίδα: www.loutraki-agioitheodoroi.gr
CPV 34144512-0
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΑΕ 0552017ΣΕ05500010
Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής,
ύψους 3.000,00 € και με χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στη
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η
19– 06 – 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:55

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η
23– 06 – 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων,
τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα
τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του
ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα www.loutraki-agioitheodoroi.gr του
Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, ενώ η παρούσα προκήρυξη θα
δημοσιευτεί στον ημερήσιο Τύπο και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Αρμόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών ο κ. Μακρίδης Δημήτριος, τηλέφωνο
επικοινωνίας 2744360163.

Προθεσμία υποβολής : 19/06/2020 23:55:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • Φύλο Συμμόρφωσης_      
  • ΤΕΥΔ      
2020-06-03T15:41:22+00:00 Ιούνιος 3rd, 2020|
Επιστροφή