Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου ερπυστριοφόρου φορτωτή

Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου ερπυστριοφόρου φορτωτή

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει συνοπτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση της
προμήθειας ενός (1) μεταχειρισμένου ερπυστριοφόρου φορτωτή, προϋπολογισμού 28.200,00 €
και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 34.968,00 €, σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ. 2/2020 μελέτη του
Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ.
(10.00 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου (Ιάσονος 1 & Εθν. Αντιστάσεως,
Λουτράκι), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να προσκομίσουν και τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006, του ν. 4412/2016 και
των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των Υπηρεσιών του Δήμου μας,
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος Μακρίδης Δημήτριος τηλ. 2744360163).

Προθεσμία υποβολής : 28/04/2020 10:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • ΤΕΥΔ      
2020-04-15T15:24:36+00:00 Απρίλιος 15th, 2020|
Επιστροφή