ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου της σύμβασης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ» σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, συνολικού προϋπολογισμού 1.811.516,00 € με Φ.Π.Α. 

 

 

 • Αναθέτων Φορέας-Επωνυμία και διευθύνσεις

 

Επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων (ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ)

Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 47, Λουτράκι Τ.Κ. : 20300

ΤΗΛ. : 2744069551 Φαξ: 2744069553

Αρμόδιος για πληροφορίες: Αναστάσιος Μαστραντωνάκης

Τηλέφωνο: +30 2744069551, +30 6943290801

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tmastrantona@gmail.com

Κωδικός NUTS: EL652

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: Γενική διεύθυνση: www.loutraki-agioitheodoroi.gr (οικείος ΟΤΑ)

 

 • Επικοινωνία

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση

Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr 

 

 

 • Τύπος και δραστηριότητα Α.Φ.

 

Η ΔΕΥΑ Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων είναι αναθέτων φορέας κατά το άρθρο 224 του ν.4412/2016 με κύρια δραστηριότητα τον τομέα της ύδρευσης (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας)

 

 • Αντικείμενο της σύμβασης

 

Κωδικοί CPV: 32441200, 32441100

Είδος σύμβασης: Προμήθεια (Αγαθά)

Προϋπολογισμός: 1.460.900,00 € χωρίς ΦΠΑ

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

 

 • Τόπος εκτέλεσης

 

Κωδικός NUTS: EL652

Το σύνολο της σύμβασης θα εκτελεστεί εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

 

 • Περιγραφή της σύμβασης

 

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:

   1. Λεπτομερή σχεδίαση της Επέκτασης του Συστήματος για την ενσωμάτωση των νέων σταθμών ελέγχου και τη συνεργασία με το υφιστάμενο σύστημα.
   2. Προμήθεια και εγκατάσταση του τοπικού εξοπλισμού συλλογής δεδομένων, σε τριάντα δύο (32) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) και τέσσερα (4) Σημεία Ελέγχου Διαρροών (ΣΕΔ).
   3. Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού για την Επέκταση του Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που περιλαμβάνει εξοπλισμό επέκτασης του υφιστάμενου PLC, για να συμπεριλάβει τους νέους σταθμούς, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών για την επικοινωνία του ΚΣΕ με τους νέους ΤΣΕ και προμήθεια δύο Η/Υ Client και Φορητού Η/Υ – Web Client (Φορητός Σταθμός Ελέγχου – ΦΣΕ)
   4. Ανάπτυξη, παράδοση και εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού, οι οποίες περιλαμβάνουν λογισμικά πρόσβασης στο Σύστημα Τηλελέγχου-Τηλεχειρισμού μέσω διαδικτύου, επικοινωνιών του ΚΣΕ με τους νέους σταθμούς, SCADA για τους 36 σταθμούς. Ένταξη των νέων σταθμών καθώς και του ΚΣΕ Αγ. Θεοδώρων στο υπάρχον σύστημα Τηλελέγχου-Τηλεχειρισμού, εφαρμογή Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων-Ποιοτικού Ελέγχου  και διασύνδεση με τα υφιστάμενα συστήματα ελέγχου διαρροών και μοντελοποίησης.
   5. Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού, των καλωδιώσεων, σωληνώσεων, της γείωσης και της προστασίας από υπερφορτίσεις τόσο για τη σύνδεση των υπό προμήθεια υλικών όσο και για τη σύνδεση με τα υφιστάμενα όργανα και εξοπλισμό, καθώς και των οργάνων των τοπικών σταθμών (μετρητές στάθμης, παροχής κλπ) και του εξοπλισμού επικοινωνιών του συστήματος.
   6. Δοκιμαστική λειτουργία 2 μήνες και παράδοση του συστήματος.
   7. Παράδοση σχεδίων, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (τεκμηρίωση).
   8. Εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΛ – ΑΓ.Θ. στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του νέου ολοκληρωμένου συστήματος.
   9. Δωρεάν συντήρηση/εγγύηση καλής λειτουργίας για διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών μετά την Οριστική Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή της προμήθειας (Συστήματος).

 

 • Κριτήρια ανάθεσης:

 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας   τιμής.

 

 • Διάρκεια της σύμβασης είναι 16 μήνες.
 • Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
 • Προϋποθέσεις συμμετοχής

 

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:

 •   πιστοληπτική ικανότητα (χρηματοδοτήσεις και εγγυητικές επιστολές) η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 25% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, της παρούσας διακήρυξης. 
 •   για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις αθροιστικό Γενικό ετήσιο Κύκλο Εργασιών ίσο & μεγαλύτερο με το 100% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ.       

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν:

α) Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας να έχουν εκτελέσει μία (1) τουλάχιστον σύμβαση σε αντίστοιχο έργο ή προμήθεια τηλεχειρισμού-τηλελέγχου δικτύων ρευστών, όπου το κάθε έργο/προμήθεια θα περιλαμβάνει ένα (1) κεντρικό σταθμό ελέγχου  και είκοσι (10) τοπικούς σταθμούς ελέγχου και θα έχει ελάχιστο προϋπολογισμό ίσο με το 30% του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης πράξης χωρίς Φ.Π.Α. Η εμπειρία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης των κυρίων του έργου ή/και από τα αντίστοιχα πρωτόκολλα οριστικής παράδοσης-παραλαβής των συστημάτων του έργου.

β) κατάλληλη οργανωτική επάρκεια, δομή και υλικοτεχνικά μέσα για την αποτελεσματική ανάπτυξη και υλοποίηση της προμήθειας, όπως θα τεκμηριώνεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο της προσφοράς τους.

γ) Να διαθέτουν ή να συνεργάζονται με ευθύνη τους, τουλάχιστον με το παρακάτω στελεχιακό δυναμικό, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της ζητούμενης προμήθειας: 

 • Έναν (1) τουλάχιστον Διπλωματούχο σε σχετικό αντικείμενο (Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο ή  Ηλεκτρολόγο-Μηχανολόγο ΕΜΠ ή άλλης ισότιμης σχολής) Μηχανικό, ως Προϊστάμενο  Εργοταξίου (Διευθυντής Έργου), με εμπειρία στο αντικείμενο της Κατασκευής Συστημάτων Τηλελέγχου-Τηλεχειρισμού δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης. 
 • Δύο (2) μηχανικούς αυτοματισμού ΤΕ, με εμπειρία στο αντικείμενο της Κατασκευής Συστημάτων Τηλελέγχου-Τηλεχειρισμού δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης.

 

 • Απαιτούμενες εγγυήσεις

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων δέκα οκτώ ευρώ (29.218,00 EUR) (το 2% του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των συμμετεχόντων στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, που κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ανάδοχος παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 302 παρ. 2 του ν. 4412/2016, που ανέρχεται σε 20.000,00 EUR, για χρονικό διάστημα ίσο με τον χρόνο εγγυημένης καλής λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την προσφορά του. 

 

 • Βασικοί όροι χρηματοδότησης

 

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. οικ. 2654/30-03-2018  του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΔΑ: ΨΙΤΠ465ΧΙ8-6Μ4) και έχει λάβει κωδικό MIS 5001757.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται 1.460.900,00€ και έχει εγγραφεί στο Π.Δ.Ε. της ΣΑ-Ε2751 με κωδικό ενάριθμου: 2018ΣΕ27510052. Η πληρωμή της σύμβασης βαρύνει την με Κ.Α. :  12.06.20.0003 πίστωση του προϋπολογισμού 2020 της ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ. Το ποσό των  350.616,00 €  (δαπάνη ΦΠΑ η οποία αποτελεί μη επιλέξιμη δαπάνη) χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ-Αγ.Θ από τον Κ.Α.: 63.98.08.2003 του προϋπολογισμού 2020, σύμφωνα με τη με αριθ. 41/4/26-3-2020 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.-ΑΓ.Θ. (ΑΔΑ: 6ΚΖ8ΟΡ2Θ-ΔΨΨ). Η Θετική γνώμη της Δ.Α. ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.

 

 

 • Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, καθώς και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

 

 • Παραλαβή προσφορών

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής

Ημερομηνία: 01/06/2020

Τοπική ώρα: 10:00

 

 • Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

 

Ημερομηνία: 05/06/2020

Τοπική ώρα: 10:00

Τόπος: Ηλεκτρονική αποσφράγιση

Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ όργανο (ΕΔ), προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, κατά τα εξής στάδια:

 • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την  παραπάνω ημερομηνία και ώρα (4 εργάσιμες ημέρες  μετά την προθεσμία υποβολής προσφορών)
 • Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει ο αναθέτων φορέας

 

 • Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνικά
 • Ελάχιστη απαιτούμενη διάρκεια ισχύος της προσφοράς

 

12 μήνες (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

 

 • Προδικαστικές προσφυγές

 

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης

Πόλη: Πειραιάς

Ταχ. κωδικός: 182 33

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr 

Φαξ: +30 2132141229

 

 • Υποβολή προσφυγών

 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντα φορέα κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης του αναθέτοντα φορέα, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης του αναθέτοντα φορέα η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθ. 56902/215 Υ.Α. 

 

 • Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

 

Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)

Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης

Πόλη: Πειραιάς

Ταχ. κωδικός: 182 33

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-procurement.gr 

Φαξ: +30 2132141229

 

 • Δημοσιεύσεις

 

Η παρούσα προκήρυξη έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 20/04/2020 με αριθμό 2020/S 077-182902 και σε εθνικό επίπεδο δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (άρθρο 296).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ

 

Προθεσμία υποβολής : 01/06/2020 10:00:00

Συνημμένα :
 • Προκήρυξη       
 • Διακήρυξη      
 • Παράρτημα ΙΙ      
 • Παράρτημα ΙV      
 • Παράρτημα V      
 • Παράρτημα VI      
 • Παράρτημα VIa      
 • Παράρτημα VII - VIII      
 • Παράρτημα IX - X      
2020-04-23T15:14:47+00:00 Απρίλιος 23rd, 2020|
Επιστροφή