Πλειοδοτική δημοπρασία για την σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Πλειοδοτική δημοπρασία για την σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην ανάδειξη εταιρείας, η οποία θα πλειοδοτήσει στην
παρούσα δημοπρασία και θα περισυλλέγει με δικά της μέσα (γερανούς) και προσωπικό
εκείνα τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. εντός των ορίων
του Δήμου και εν συνεχεία θα τα οδηγεί στις εγκαταστάσεις της για περαιτέρω επεξεργασία,
αξιοποίηση, τεμαχισμό και τελική διάθεση, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που
προβλέπεται βάσει του Π.Δ. 116/2004 και δεν έχει εντοπιστεί ο κάτοχός τους. Το έργο αυτό
αποβλέπει στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από τα οχήματα, στην
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των Ο.Τ.Κ.Ζ. και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Παράλληλα επιτυγχάνεται η μείωση της ποσότητας των
προς διάθεση αποβλήτων.

Προθεσμία υποβολής : 11/06/2019 10:00:00

Συνημμένα :
  • Διακήρυξη       
2019-05-31T12:50:17+00:00 Μάιος 30th, 2019|
Επιστροφή