Ναυαγοσωστική Κάλυψη Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Ναυαγοσωστική Κάλυψη Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Δημοτικού Κολυμβητηρίου» συνολικού προϋπολογισμού #61.911,96# €, με όριο πληρωμής για το 2021 το ποσό των #25.796,65# €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 11/2021 σχετική μελέτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 7η Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. (10:00 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι), ενώπιον  της αρμόδιας Επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών που ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης κολυμβητικών δεξαμενών (κολυμβητηρίων) και είναι εγκατεστημένα σε:

α)κράτος – μέλος της Ένωσης,

β)κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.), στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας και

δ)τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Οι διαγωνιζόμενοι, εκτός της οικονομικής προσφοράς πρέπει να προσκομίσουν  και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 14.2.Α και 14.2.Β  της διακήρυξης.  

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.), του Ν. 3731/2008, του Ν. 4412/2016 και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος  κ. Αργύρης Παναγιώτης, τηλ. 27440 66030).

Προθεσμία υποβολής : 07/06/2021 10:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
2021-05-21T15:02:02+00:00 Μάιος 21st, 2021|
Επιστροφή