ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Λ-Π-ΑΓ. Θ.)

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

συνοπτικό διαγωνισμό με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

́ ́ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ́ ́

Εκτιμώμενης αξίας 59.943,23Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και

καλεί οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου

κατασκευής του ως άνω έργου.

Προθεσμία υποβολής : 08/01/2019 13:00:00

Συνημμένα :
  • Διακήρυξη       
  • Πρόσκληση      
  • Τεύχη      
  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς      
  • ΤΕΥΔ      
2019-01-02T13:01:35+00:00 Δεκέμβριος 28th, 2018|
Επιστροφή