Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει συνοπτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την εκτέλεση του έργου
‘’Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’ προϋπολογισμού
δαπάνης 56.427,76 € και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. εξ € 13.542,66 € συνολικής
δαπάνης 69.970,42 €, για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ. 37/2020
μελέτη της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και
ώρα 9:30 π.μ. (10:00 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα
Λουτρακίου (Ιάσονος 1, Λουτράκι).
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 14
της οικείας διακήρυξης.
Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016.
Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να προσκομίσουν
και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 15 της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους
της διακήρυξης και τις λοιπές νομοθετικές διατάξεις, διατάγματα, αποφάσεις και
εγκυκλίους, όπως ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των Υπηρεσιών του
Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Καπετανόπουλος Ιωάννης τηλ.
2744360171).
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.info@loutraki.gr) στο
Πρόγραμμα Διαύγεια και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.

Προθεσμία υποβολής : 15/09/2020 10:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς_      
  • ΤΕΥΔ      
2020-09-03T12:33:38+00:00 Σεπτέμβριος 3rd, 2020|
Επιστροφή