Ενέργειες & διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου»

Ενέργειες & διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου «Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου»

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει συνοπτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για
την εκπόνηση της μελέτης ‘’Ενέργειες & διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης του έργου
(Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιου χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου
Εμπορίου)’’ κατηγορίας
16 – Μελέτες Τοπογραφίας
10 – Μελέτες συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακές μελέτες
7 – Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες
25 – Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου & έργων πρασίνου
13 – Μελέτες υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων,
με ειδική εμπειρία, προϋπολογισμού δαπάνης 46.698,76 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ
€ 11.207,70 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της
σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την υπ ́ αριθμ. 78/2020 (επικαιροποιημένη λόγω
αλλαγής συντελεστή τκ – αμοιβών) μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ.Τ.Υ. &
Υπηρεσιών Δόμησης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
π.μ. (10:30 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου
(Ιάσονος 1, Λουτράκι).

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 17
της οικείας διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στο άρθρο 20 της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν,
τους όρους της διακήρυξης και τις λοιπές νομοθετικές διατάξεις, διατάγματα, αποφάσεις
και εγκυκλίους, όπως ισχύουν.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των Υπηρεσιών του
Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κα Στεργίου Αθηνά τηλ. 27443
60169).

Προθεσμία υποβολής : 01/06/2021 10:30:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
2021-05-18T15:52:24+00:00 Μάιος 18th, 2021|
Επιστροφή