ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΤΣΗ (ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΤΣΗ (ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γεώργιος Αλκ.
Γκιώνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/06 και του
Π.Δ 270/81, «Περί καθορισμού των οργάνων , της διαδικασίας και των όρων
διενέργειας δημοπρασιών δι΄ εκποίηση, μίσθωση ή εκμίσθωση πραγμάτων
Δήμων και Κοινοτήτων»,
Και έχοντας υπόψη:
1. Το από 14/3/2018/Δ.Υ πρακτικό της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων
του Δήμου
2. Η υπ’ αριθμ.7/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου –
Περαχώρας
3. Η υπ’ αριθμ.93/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
μας για την εκμίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου
4. Την από 26-1-2018 Τεχνική περιγραφή αφενός της υφιστάμενης
κατάστασης και αφετέρου των εργασιών που απαιτούνται να γίνουν
προκειμένου να καταστεί αυτό λειτουργικό
5. Την υπ’ αρίθ.108/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για
κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας

Λουτράκι 25/5/2018
Αρ. Πρωτ. 8387
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του
ακινήτου εντός Δημοτικού Πάρκου Μάτση (Δεξαμενής) στο Λουτράκι

Προθεσμία υποβολής : 06/06/2018 10:00:00

Συνημμένα :
  • Διακήρυξη       
2019-05-13T15:50:47+00:00 Μάιος 25th, 2018|
Επιστροφή