Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην περιοχή του νέου Λυκείου Λουτρακίου

Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην περιοχή του νέου Λυκείου Λουτρακίου

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει
συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για
την εκτέλεση του έργου: “Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην περιοχή του
νέου Λυκείου Λουτρακίου”, προϋπολογισμού δαπάνης #63.982,56# €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 75/2018 μελέτη του Τμήματος Η/Μ Έργων της Δ/νσης
Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23η Απριλίου 2019, ημέρα Μ. Τρίτη και
ώρα 9:30 π.μ. (10:00 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα Δημοτικό
Κατάστημα Λουτρακίου (Ιάσονος 1, Λουτράκι).
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αναφέρονται στο
άρθρο 14 της οικείας διακήρυξης.
Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016.
Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να
προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 15 της
διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους
όρους της διακήρυξης και τις λοιπές νομοθετικές διατάξεις, διατάγματα, αποφάσεις
και εγκυκλίους, όπως ισχύουν.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών
του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Μελέτης Κων/νος τηλ.
27443 60170).
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
(www.info@loutraki.gr) και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Προθεσμία υποβολής : 23/04/2019 10:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς      
  • ΤΕΥΔ      
2019-04-11T01:46:53+00:00 Απρίλιος 11th, 2019|
Επιστροφή