Δαπάνες Καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων

Δαπάνες Καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Δαπάνες Καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων» συνολικού προϋπολογισμού #48.118,20# €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 17/2018 σχετική μελέτη.

Προθεσμία υποβολής : 13/06/2018 09:30:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
2018-08-01T12:52:00+00:00 Μάιος 29th, 2018|
Επιστροφή