Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας

Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας”, προϋπολογισμού δαπάνης #38.400,00# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 24% εξ €  #9.216,00# € στο συνολικό ποσό των #47.616,00# €, με όριο πληρωμής για το έτος 2019 ποσό 11.904,00 €, και το υπολειπόμενο ποσό των 35.712,00 € για τον προϋπολογισμό του έτους 2020, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 45/2019 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 2α Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (10:30 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου (Ιάσονος 1, Λουτράκι).

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 12 της οικείας διακήρυξης.

Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016.

Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 9 της διακήρυξης

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της διακήρυξης και τις λοιπές νομοθετικές διατάξεις, διατάγματα, αποφάσεις και εγκυκλίους, όπως ισχύουν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια κα. Καλογήρου Μελπομένη τηλ. 27443 60167).

Προθεσμία υποβολής : 02/08/2019 10:30:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • ΤΕΥΔ      
2019-07-25T16:00:32+00:00 Ιούλιος 22nd, 2019|
Επιστροφή