Αντιμετώπιση βραχοπτώσεων στην περιοχή καταρράκτες Λουτρακίου 2017

Αντιμετώπιση βραχοπτώσεων στην περιοχή καταρράκτες Λουτρακίου 2017

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ
Μ Ε Σ Ω Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )

Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ

Ε Ρ Γ Ο Υ

4… Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ….

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 2017»

Εκτιμώμενης αξίας …153.155,09… Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

Προθεσμία υποβολής : 08/02/2019 10:00:00

Συνημμένα :
  • Διακήρυξη       
  • Μελέτη      
  • ΤΕΥΔ.      
2019-01-16T01:05:03+00:00 Ιανουάριος 16th, 2019|
Επιστροφή