Προμήθεια δύο (2) υπόγειων κάδων απορριμμάτων

Προμήθεια δύο (2) υπόγειων κάδων απορριμμάτων

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές,
για την εκτέλεση της προμήθειας “Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων
(αριθ. μελ. 64/2019)”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου και στην
αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 21 Νοεμβρίου 2019,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 ( 10:00 πμ. ώρα λήξης επίδοσης των
προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα
γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.

Προθεσμία υποβολής : 21/11/2019 09:30:00

Συνημμένα :
  • ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ       
  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-21922-ΚΗΜΔΗΣ      
  • ΜΕΛΕΤΗ 64.2019      
  • Τ.Ε.Υ.Δ_      
  • ΤΕΥΔ      
2019-11-12T10:40:43+00:00 Νοέμβριος 12th, 2019|
Επιστροφή