Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 308/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
308/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-01-17 02:51
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

΄Εγκριση τευχών και κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την προμήθεια καυσίμων – λιπαντικών για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

1.Εγκρίνει τα τεύχη και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 81/2018 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων  λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης».

2.Καταρτίζει τους όρους ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων  λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των νομικών του προσώπων, προϋπολογισμού δαπάνης 636.479,95 € και  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 789.235,14 €, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και ειδικότερα:

 

  • για τα μεν καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή εκδίδεται από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κορινθίας (ενδεικτικοί προϋπολογισμοί 1, 2, 3, 5, 6),
  • για τα δε λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή (ενδεικτικός προϋπολογισμός 4),

 

 

2019-01-29T14:54:39+00:00 Ιανουάριος 17th, 2019|
Επιστροφή