Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 192/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
192/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-09-06 03:16
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί ανακοπής Ευστρατίου και Παναγιώτας Ζούρου κατά Δήμου (Π.Δ.Α.1/2018) .

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

Διορίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την κα ΧΡΙΣΤΑΡΑ Παρασκευή, προς την οποία παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, στις 24 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ., που θα συζητηθεί η ανακοπή των Ευστράτιου και Παναγιώτας  Ζούρου, μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου για την ακύρωση του υπ’ αριθ. 1/2018 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δασάρχη Κορίνθου, σύμφωνα με τα εις το προοίμιο αναφερόμενα καθώς και σε κάθε νέα μετά από αναβολή συζήτησή της, αλλά και ενώπιον των δικαστηρίων που θα δικάσουν κατ’ έφεση την ανωτέρω ανακοπή και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου και την διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα Απόφαση σε αυτήν, εντολής μας.

 

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα γίνει  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013) του Κώδικα περί Δικηγόρων.

2018-09-06T03:16:33+00:00 Σεπτέμβριος 6th, 2018|
Επιστροφή