Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 188/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
188/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-09-06 03:15
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου (Αριθ. μελ. 35/2018).

Περίληψη:

   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

 

 • Εγκρίνει το από 24-08-2018 2ο Πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου (ομάδες 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 της αριθ. μελ. 35/2018).
 • Κατακυρώνει το αποτέλεσμα του διεξαχθέντος συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας αυτής και συγκεκριμένα στους:
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, (ΔΙΠΛ. ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.) για τις:

 

 • ΟΜΑΔΑ 1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΔΗΜΟΣ) στο συνολικό ποσό των #3.286,04# €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%)
 • ΟΜΑΔΑ 2 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (ΔΗΜΟΣ) με ποσοστό έκπτωσης 7% επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας – Τμήμα Εμπορίου.
 • ΟΜΑΔΑ 4 – ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΔΟΚΟΠΑΠ) στο ποσό των #3.317,14# € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) και στο ποσό των #1.577,89# € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
 • ΟΜΑΔΑ 5 ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΔΟΚΟΠΑΠ) με ποσοστό έκπτωσης 3% επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας – Τμήμα Εμπορίου.
 • ΟΜΑΔΑ 7- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΔΟΚΟΠΑΠ) με ποσοστό έκπτωσης 1% επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας – Τμήμα Εμπορίου.

ΟΜΑΔΑ 8 – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ (ΔΟΚΟΠΑΠ) στο συνολικό ποσό των #2.958,91# € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%)

 • ΟΜΑΔΑ  10 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ – ΗΛΙΕΛΑΙΟ (ΔΟΚΟΠΑΠ) με ποσοστό έκπτωσης 1% τόσο στο ελαιόλαδο όσο και στο ηλιέλαιο – επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας – Τμήμα Εμπορίου.

 

 • ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΒΛΑΣΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ για την ΟΜΑΔΑ 6 – ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ (ΔΟΚΟΠΑΠ) με ποσοστό έκπτωσης 0% επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας – Τμήμα Εμπορίου.
 • ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΙΧΑΗΛ για την ΟΜΑΔΑ 9 – ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ – (ΔΟΚΟΠΑΠ) στο ποσό των #3.209,20# € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) και στο ποσό των #1.134,60# € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

 

Εκκρεμεί η εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας για την Ομάδα 3 – Γάλα – Δήμος.

 

 • Eξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή των συμβάσεων των 1ου & 2ου τμηματικών προϋπολογισμών.

 

Οι συμβάσεις των 4ου,5ου,6ου,7ου,8ου,9ου & 10ου τμηματικών προϋπολογισμών, που κατακυρώνονται με την παρούσα και αφορούν το ν.π.δ.δ. Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. «ΜΕΡΙΜΝΑ» του Δήμου, θα υπογραφούν από την Πρόεδρο του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου του.

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την κοινοποίησή της.

 

2018-09-06T03:15:07+00:00 Σεπτέμβριος 6th, 2018|
Επιστροφή