Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 136/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
136/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-06 09:35
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικ/κού έτους 2018 για την εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής & προμήθειας ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου (Κ.Α. 10-6263.001, 20-6263.001, 30-6263.001).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

Α. Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει (ψηφίζει) πιστώσεις σε βάρος των κάτωθι Κ.Α. του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου καθώς και την προμήθεια ανταλλακτικών, συνολικού ύψους #11.792,45# € (έντεκα χιλιάδων, επτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών), ως εξής:

 

α/α

Κ.Α.

ΠΟΣΟ

1

10-6263.001

1.200,31€   

2

20-6263.001

10.358,71 €

3

30-6263.001

233,43 €

 

ΣΥΝΟΛΟ

11.792,45 €  

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής – Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης που θα εκδοθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2018-07-06T09:35:36+00:00 Ιούλιος 6th, 2018|
Επιστροφή