Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 131/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
131/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-06 08:31
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 και ανατροπή αναλήψεων

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

  1. Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει (ψηφίζει) πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2018, συνολικού ύψους #52.000,00# €, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Α/Α

Κ.Α ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ

1

00-6111.001

Αμοιβές νομικών

50.000,00

2

00-6116

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

2.000,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

52.000,00

 

  1. Εγκρίνει την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης με αντιλογισμό της μη πραγματοποιηθείσας δέσμευσης, διαγράφοντας το αντίστοιχο ποσό και αποδεσμεύοντας την σχετική πίστωση, του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 συνολικού ύψους #29.729,07# €, ως εξής:

 

Α/Α

Κ.Α ΠΡ/ΣΜΟΥ

        ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.

Α.Α.Υ.

ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Α.Α.Υ.ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

1

30-7135.008

Προμήθεια ειδών οδικής ασφάλειας & οδικής σήμανσης σύμφωνα με την 6347/23-4-2018 τεχνική έκθεση τμηματος Συγκοινωνιακών Έργων — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-378 με ΑΔΑ 7Σ1ΨΩΛ3-ΑΕ4

A-378

9.985,30

A-499

-2.311,53

2

30-7325.001

Διαμόρφωση χώρου για την δημιουργία Λαικής Αγοράς στο Λουτράκι (Ο.Τ. 404-405)(συνεχιζόμενο έργο) — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-229 με ΑΔΑ 646ΓΩΛ3-ΜΣΙ

A-229

19.942,29

A-501

-8.375,76

3

20-6264.002

Συντήρηση επισκευή των κάδων απορ/των σύμφωνα με την 6961/4-5-2018 τεχνική έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας και Διαχείρισης Απορριμμάτων — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-422 με ΑΔΑ 7Θ02ΩΛ3-Α07

A-422

4.984,80

A-502

-80,60

             

4

30-6662.004

Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων στην Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων σύμφωνα με την 23/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-377 με ΑΔΑ 6ΦΑΘΩΛ3-3Θ6

A-377

24.359,80

A-503

-3.333,74

5

35-7135.005

Προμήθεια οργάνων & τμημάτων αυτών-λοιπός εξοπλισμός για Κ.Χ. και παιδικές χαρές σύμφωνα με την 22/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-372 με ΑΔΑ ΩΔΟ2ΩΛ3-Ω9Λ

A-372

13.695,00

A-504

-470,4

6

15-6633.001

Προμήθεια χημικών υλικών για τις κολυμβητικές δεξαμενές σύμφωνα με την 4003/19-3-2018 τεχνική έκθεση — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-332 με ΑΔΑ Ψ7ΒΔΩΛ3-ΟΘΥ

A-332

24.794,89

A-505

-573,63

7

30-6662.002

Προμήθεια ασφαλτομίγματος σύμφωνα με την 8/2018 μελέτη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-319 με ΑΔΑ 78Κ5ΩΛ3-ΖΕΚ

A-319

12.276,00

A-506

-272,8

8

00-6431

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-322 με ΑΔΑ 6ΡΑΛΩΛ3-ΥΘ1

A-322

14.756,00

A-507

-156,03

9

30-7323.003

Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας στα Ο.Τ. 199-204-205-206-404-405/ Ανάπλαση Οδών, Ασφαλτόστρωση, Ηλεκτροφωτισμός(συνεχιζόμενο έργο) — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-228 με ΑΔΑ 6ΡΠΟΩΛ3-Π0Η

A-228

24.943,88

A-508

-13.968,58

10

15-7135.005

Προμήθεια τριών (3) ισοθερμικών καλυμμάτων,  για την κολυμβητική δεξαμενή των 25 μέτρων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου σύμφωνα με την 3628/12-03-2018 Τεχνική Έκθεση — ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΑΥ-ΠΑΥ Α-314 με ΑΔΑ 6ΓΕΩΩΛ3-ΩΛ2

A-314

13.950,00

A-509

-186,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

-29.729,07

 

  1. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής – Δήμαρχο να υπογράψει τις σχετικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης και Ανατροπής Ανάληψης Υποχρέωσης (Αποδέσμευσης πίστωσης) που θα εκδοθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.
2018-07-06T08:31:12+00:00 Ιούλιος 6th, 2018|
Επιστροφή