Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 25/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
25/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-09 02:30
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στην κα ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Κων/να άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού Λουτρακίου 231 στο Καλαμάκι Ισθμίας

Περίληψη:

A π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση, κατόπιν αιτήματος, στην κα ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Κωνσταντίνα άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού Λουτρακίου 231 στο Καλαμάκι Ισθμίας, και συγκεκριμένα έμπροσθεν του διαδρόμου που οδηγεί σε αυτή, προκειμένου να εξασφαλιστεί πρόσβαση για διέλευση και στάθμευση στο χώρο ιδιοκτησίας της, σύμφωνα με την από 28-06-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας και το από Σεπτέμβριο 2016 σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα.

Η ανωτέρω κατασκευή θα γίνει με την επίβλεψη της υπηρεσίας κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσής της από την αιτούσα για την έναρξη των εργασιών.

Η εν λόγω άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.

2018-08-16T11:34:47+00:00 Ιούλιος 9th, 2018|
Επιστροφή