Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 16/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
16/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-06-19 02:05
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης υπαίθριου παιδότοπου ως αμιγούς επιχείρησης, σε οριοθετημένο μη κοινόχρηστο χώρο στο Ο.Τ. 222 στο Λουτράκι.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κατά       Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

(μειοψηφούντος του κ. Σταυρόπουλου)

Χορηγεί στην Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ – Ε. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Ι.Κ.Ε. προέγκριση ίδρυσης ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ, ως αμιγούς επιχείρησης, σε οριοθετημένο μη κοινόχρηστο χώρο (ιδιωτικό οικόπεδο) στο Ο.Τ. 222 στο Λουτράκι, σύμφωνα με την από 10/06/2020 εισήγηση του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας και το κατατεθέν διάγραμμα της περιοχής, στο οποίο σημειώνεται από την οικεία Δ.Τ.Υ. και Υπηρεσιών Δόμησης η ακριβής θέση της εγκατάστασης και ως επιτρεπόμενη χρήση γης “Γενική Κατοικία” (σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 23/1987, στις περιοχές “Γενική Κατοικία” εκτός άλλων επιτρέπεται η χρήση “15. Διεξαγωγή ψυχαγωγικών παιγνίων”).

2020-06-19T14:08:19+00:00 Ιούνιος 19th, 2020|
Επιστροφή