Απόφαση Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 22/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
22/2018
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-10-11 04:20
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Επιστροφή μέρους του ποσού εγγύησης Καλής Εκτέλεσης Έργου, στην μισθώτρια κυλικείου του Γυμνασίου Λουτρακίου, λόγω μετεγκατάστασης του Γενικού Λυκείου Λουτρακίου

Περίληψη:

Αποφασίζει ομόφωνα

1/ Αποδέχεται το αίτημα της μισθώτριας του Γυμνασίου Λουτρακίου κας Σακελλαρίου Μαρίας περί επιστροφής μέρους του ποσού εγγύησης Καλής Εκτέλεσης Έργου, λόγω μετεγκατάστασης του Γενικού Λυκείου Λουτρακίου.

2/ Εγκρίνει την επιστροφή και απόδοση ποσού Δύο χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (2.790,72 €) στην κα Σακελλαρίου Μαρία.

3/ Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής κο Παπαθανασίου Αθανάσιο για περαιτέρω δικές του ενέργειες.

2018-10-15T02:22:34+00:00 Οκτώβριος 11th, 2018|
Επιστροφή