Απόφαση ΔΟΚΟΠΑΠ 33/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
33/2018
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-09-10 03:59
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή επιχορήγησης ποσού #32.727,27# € που αφορά την ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄ τακτική κατανομή (ΚΑΠ) έτους 2018 από το Υπουργείο Εσωτερικών

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

Αποδέχεται επιχορήγηση ποσού #32.727,27# € (Τριάντα δύο χιλιάδων επτακοσίων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι επτά λεπτών) που αφορούν την ΣΤ΄, Ζ΄ και Η΄ τακτική κατανομή (ΚΑΠ) έτους 2018 από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. “Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας”.

2018-09-12T13:01:59+00:00 Σεπτέμβριος 10th, 2018|
Επιστροφή