Απόφαση ΔΟΚΟΠΑΠ 31/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
31/2018
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-08-31 04:03
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 30/26.7.2018 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π. που αφορά έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018, για την κάλυψη διαφόρων δαπανών του Νομικού Προσώπου

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

Ανακαλεί την υπ’ αριθ. 30/26.7.2018 (ΑΔΑ:ΨΜΘΞ469ΗΒ7-ΣΩ9) Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π., με την οποία εγκρίθηκαν οι προαναφερόμενες δαπάνες  και διατέθηκαν σχετικές πιστώσεις, προκειμένου να εναρμονιστούν οι διαδικασίες με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 και να καλυφθούν άμεσα οι σχετικές δαπάνες του Νομικού Προσώπου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 39788/31.7.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σε συνέχεια της ανωτέρω ανάκλησης θα πρέπει να ανακληθούν και οι σχετικές εκδοθείσες Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.

2018-09-12T13:05:12+00:00 Αύγουστος 31st, 2018|
Επιστροφή