Απόφαση ΔΟΚΟΠΑΠ 23/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
23/2018
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-17 01:06
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων του Νομικού Προσώπου, έτους 2017

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

Προβαίνει στον προέλεγχο του Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017, καθώς και των Οικονομικών Καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεις 2017 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας» Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, που αφορούν το διάστημα από 1.1.2017 έως 31.12.2017 και στη σύνταξη της απαιτούμενης Έκθεσης την οποία και υποβάλλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά  την εισήγηση της Προέδρου και τις τοποθετήσεις των μελών, προέλεγξε τα οικονομικά δεδομένα του λογαριασμού διαχείρισης, που υπέβαλε ο Ταμίας και αποφασίζει:

 

1.Ενσωματώνει στην παρούσα Απόφαση, τον  υποβληθέντα Απολογιστικό Πίνακα

 με  τις παρατηρήσεις  των μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου, και εκθέτει τα

 παρακάτω στοιχεία:

 

Α. Έσοδα Χρήσης

 

Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης

Προϋπολ/ντα

Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

Εισπρακτέα υπόλοιπα

Τακτικά

145.831,34

145.831,34

145.831,34

0,00

Έκτακτα

9.431,36

9.431,36

9.431,36

0,00

Έκτακτα Ειδικευμένα

3.090,53

3.090,53

3.090,53

0,00

Σύνολο Α

158.353,23

158.353,23

158.353,23

0,00

Έσοδα Χρήσης

Προϋπολ/ντα

Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

Εισπρακτέα υπόλοιπα

Τακτικά Έσοδα

672.015,00

540.319,61

540.319,61

0,00

Έκτακτα

218.150,00

146.880,92

146.880,92

0,00

Σύνολο Β

890.165,00

687.200,53

687.200,53

0,00

ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)

1.048.518,23

845.553,76

845.553,76

0,00

 

Β. Δαπάνες Χρήσης

 

Είδος

Προϋπολ/σες

Ενταλθείσες

Πληρωθείσες

Αδιάθετες Πιστώσεις

Δαπάνης

Σύνολο Εξόδων

1.033.606,31

710.646,54

710.646,54

322.959,77

Αποθεματικό

14.911,92

0,00

0,00

14.911,92

Σύνολο

1.048.518,23

710.646,54

710.646,54

337.871,69

 

Γ. Χρηματικό Υπόλοιπο Τέλους Χρήσης

 

Είδος Λογαριασμού

Χρηματικό Υπόλοιπο

Τακτικά

121.797,79

Έκτακτα

9.484,80

Έκτακτα Ειδικευμένα

3.624,63

Σύνολο

134.907,22

 

2.Ενσωματώνει  στην παρούσα  Απόφαση τις Οικονομικές  Καταστάσεις Τέλους

 Χρήσης με τις παρατηρήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκθέτει τα

 παρακάτω στοιχεία:

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31.12.2017

31.12.2016

Μεταβολή %

Μεταβολή  €

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

8.384,80

9.818,85

-14,61%

-1.434,05

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

24.307,21

22.065,16

10,16%

2.242,05

Σύνολο πάγιου ενεργητικού

24.307,21

22.065,16

10,16%

2.242,05

Απαιτήσεις από πελάτες

0,00

0,00

0,00%

0,00

Χρηματικά Διαθέσιμα

134.907,22

158.353,23

-14,81%

-23.446,01

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

134.907,22

158.353,23

-14,81%

-23.446,01

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

0,00

0,00

0,00%

0,00

Σύνολο ενεργητικού

167.599,23

190.237,24

-11,90%

-22.638,01

         

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

31.12.2017

31.12.2016

Μεταβολή %

Μεταβολή  €

Κεφάλαιο

105.162,78

105.162,78

0,00%

0,00

Αποτελέσματα εις νέον

59.775,40

82.999,82

-27,98%

-23.224,42

Καθαρή θέση

164.938,18

188.162,60

-12,34%

-23.224,42

Προβλέψεις

0,00

0,00

0,00

0,00

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές

20,22

21,35

-5,29%

-1,13

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.640,83

2.053,29

28,61%

587,54

Σύνολο υποχρεώσεων

2.661,05

2.074,64

28,27%

586,41

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

0,00

0,00

0,00%

0,00

Σύνολο παθητικού

167.599,23

190.237,24

-11,90%

-22.638,01

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

 

   

χρήση

χρήση

Μεταβολή

 

 

2017

2016

%

 

Κύκλος εργασιών

119.999,99

119.999,99

0,00%

0,00

Μείον:

Κόστος πωληθέντων

468.955,56

464.853,34

0,88%

4.102,22

 

Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

-348.955,57

-344.853,35

1,19%

-4.102,22

Πλέον:

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης

420.000,00

550.000,00

-23,64%

-130.000,00

 

Σύνολο

71.044,43

205.146,65

-65,37%

-134.102,22

Μείον:

Έξοδα διοίκησης

82.756,86

82.032,94

0,88%

723,92

Μείον:

Έξοδα δημοσίων σχέσεων

3.115,84

422,99

636,62%

2.692,85

Μείον:

Παροχές-χορηγίες-επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις -δωρεές

0,00

0,00

0,00%

0,00

 

Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

-14.828,27

122.690,72

-112,09%

-137.518,99

Πλέον:

Χρηματοοικονομικά έσοδα

28,53

15,43

84,90%

13,10

Μείον:

Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων και χρεογράφων

0,00

0,00

0,00%

0,00

Μείον:

Χρηματοοικονομικά έξοδα

40,00

21,35

87,35%

18,65

 

Ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

-14.839,74

122.684,80

-112,10%

-137.524,54

Πλέον:

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

291,09

415,02

-29,86%

-123,93

Πλέον:

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων

0,00

1.039,71

-100,00%

-1.039,71

Πλέον:

Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων

0,00

16.946,12

-100,00%

-16.946,12

Μείον:

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

0,00

17.205,38

-100,00%

-17.205,38

Μείον:

Έκτακτες ζημίες

0,00

0,00

0,00%

0,00

Μείον:

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

8.675,77

0,00

100,00%

8.675,77

Μείον:

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

0,00

0,00

0,00%

0,00

 

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα

-23.224,42

123.880,27

-118,75%

-147.104,69

 

Σύνολο αποσβέσεων παγίων

9.869,64

10.343,84

-4,58%

-474,20

Μείον:

Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις

9.869,64

10.343,84

-4,58%

-474,20

 

Αποτελέσματα χρήσεως

-23.224,42

123.880,27

-118,75%

-147.104,69

2018-09-12T13:08:55+00:00 Ιούλιος 17th, 2018|
Επιστροφή